Strona: 2005-2008 / Katedra Nauki o Materiałach

2005-2008

 1. Romanowska J., Wnuk G., Brydak K. Wpływ mikrododatków na właściwości elektryczne miedzi ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA, z.28 2005, s. 143-146
 2. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properies of 6005 and 6082 aluminium alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym – konferencje międzynarodowe 2005
 3. Sieniawski J., Warmuzek M., Rabczak K. The course of the peritectic transformation in the Al-rich Al-Fe-Mn-Si alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym – konferencje międzynarodowe 2005
 4. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of 6005 and 6082 aluminium alloys JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, z.162-163 2005, s. 367-372
 5. Sieniawski J., Warmuzek M., Rabczak K. The course of the peritectic transformation in the Al-rich Al-Fe-Mn-Si alloys JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, z.162-163 2005, s. 422-428
 6. Filip R. Wzbogacanie warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V węglem w warunkach przetopienia laserowego Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 7. Filip R., Sieniawski J. Mikrostrukturalne efekty stopowania laserowego proszkiem Al i AlC w dwufazowym stopie tytanu Ti-6Al-4V Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 8. Kubiak K., Sieniawski J. Kinetyka rekrystalizacji dynamicznej dwufazowych stopów tytanu Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 9. Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W. Wpływ warunków procesu cieplno-plastycznego na nadplastyczność stopu Ti-6Al-4V Publikacja  w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 10. Ziaja W., Sieniawski J., Motyka M. Odkształcenie i pękanie stopu tytanu z utwardzoną warstwą wierzchnią Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 11. Filip R. Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V poprzez stopowanie laserowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2005, t.XXVI, s. 317-319
 12. Filip R., Sieniawski J. Azotowanie stopu tytanu Ti-6Al-4V w warunkach przetopienia laserowego INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2005, t.XXVI, s. 335-337
 13. Nowotnik A., Sieniawski J., Błaż L. Przemiana fazowa stali węglowej 0.16%C w warunkach odkształcenia wysokotemperaturowego Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 14. Motyka M., Sieniawski J. Rola mikrostruktury w procesie odkształcania nadplastycznego stopu tytanu Ti-6Al-4V Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 15. Wierzbińska M., Sieniawski J. The influence of cooling rate during AlSiCu1 alloy crystallization on geometrical parameters of microstructure INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.1 2005, t.XXVI, s. 11-14
 16. Kubiak K., Motyka M., Sieniawski J. Technologiczna plastyczność stopów tytanu Ti-6Al-4V i Ti-6Al-5Mo-5V-2Cr-1Fe Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 17. Motyka M., Sieniawski J. Wpływ mikrostruktury na nadplastyczność strukturalną stopu tytanu Ti-6Al-4V ublikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 18. Nowotnik A., Błaż L., Siwecki T., Sieniawski J. Analiza procesu odkształcania stali węglowej 0.158%C w zakresie temperatury przemiany fazowej Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2005
 19. Sieniawski J., Kurzydłowski K., Manaj W. Analiza matematyczna sygnału ultradźwiękowego w ocenie degradacji mikrostruktury stali niskostopowej w instalacjach przemysłowych MECHANIK, z.5/6 2005, t.78, s. 502-508
 20. Nowotnik A., Błaż L., Siwecki T. Interaction of phase transformation and deformation process during hot deformation of 0.16%C steel DEFECT AND DIFFUSION FORUM 2005, t.237-240, s. 1240-1245
 21. Wierzbińska M., Sieniawski J. Effect of morphology of eutectic silicon crystals on mechanical properties and cleavage fracture toughness of AlSi5Cu1 alloy Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2005
 22. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. Investigation of precipitation strengthening process and influence of temperature and time of artificial aging on the microstructure and mechanical properties of 6xxx aluminium alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2005
 23. Filip R. Alloying of surface layer of the Ti-6Al-4V titanium alloy through the laser treatment Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2005
 24. Kubiak K., Ziaja W., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G., Hadasik E., Płachta A. i inni Kinetyka rekrystalizacji dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V odkształcanego sekwencyjnie na gorąco Projekty badawcze KBN 2005
 25. Sieniawski J. Właściwości mechaniczne stopów aluminium 6xxx w aspekcie modyfikacji ich mikrostruktury Projekty badawcze KBN 2005
 26. Filip R., Wierzbińska M., Ziaja W., Marszałek J., Kubiak K., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V konstytuowanej stopowaniem laserowym Projekty badawcze KBN 2005
 27. Romanowska J., Wnuk G., Kubiak K., Wypartowicz J., Onderka B. i inni Analiza termodynamiczna i kinetyczna usuwania arsenu z ciekłych stopów miedzi w postaci związków międzymetalicznych Projekty badawcze KBN 2005
 28. Mrówka-Nowotnik G. Właściwości mechaniczne stopów aluminium 6xxx w aspekcie modyfikacji ich mikrostruktury Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) jednostki 2005
 29. Kubiak K. Technologiczna plastyczność dwufazowych stopów tytanu odkształcanych na gorąco Habilitacja uzyskana przez pracownika jednostki 2005
 30. Wnuk G., Romanowska J. Influence of Cu and Sn on the activity of Bi in Cu-Sn-Bi liquid alloys ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.4 2006, t.51, s. 593-597
 31. Wierzbińska M., Sieniawski J. Wpływ morfologii kryształów krzemu eutektycznego na właściwości mechaniczne stopu AlSi5Cu1 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3(151) 2006, t.XXVII, s. 304-307
 32. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Wpływ warunków umacniania wydzieleniowego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stopu aluminium AlSi1MgMn INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3(151) 2006, t.XXVII, s. 217-220
 33. Filip R., Sieniawski J. Mikrostruktura i właściwości użytkowe warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V kształtowanej metodą stopowania laserowego INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3(151) 2006, t.XXVII, s. 383-386
 34. Nowotnik A., Sieniawski J., Kubiak K. Wpływ warunków odkształcenia i mikrostruktury na naprężenie uplastyczniające stali niskowęglowej o zawartości 0,156%C INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3(151) 2006, t.XXVII, s. 237-240
 35. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. Influence of precipitation strengthening process on the mechanical properties of 6082 wrought aluminium alloy ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.1 2006, t.51, s. 33-36 
 36. Filip R. Stopowanie laserowe jako metoda kształtowania właściwości użytkowych stopu tytanu Ti6Al4V INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5(153) 2006, t.XXVII, s. 9439-46
 37. Sieniawski J., Gancarczyk T., Dudek S. Mikrostruktura pokryć barierowych TBC w stanie wyjściowym i po natryskiwaniu oraz ocena ich odporności na zmęczenie cieplne INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5(153)
 38. Zielińska M., Sieniawski J. Influence of surface modyfication on grain refinement of IN 713C Publikacja w zwartym recenzowanym wydawnictwie zbiorowym w języku angielskim 2006
 39. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. The effect of aging process on mechanical properties of wrought aluminium alloy Publikacja w zwartym recenzowanym wydawnictwie zbiorowym w języku angielskim 2006
 40. Nowotnik A., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Microstructure and properties of hot-deformed carbon steel Publikacja w zwartym recenzowanym wydawnictwie zbiorowym w języku angielskim 2006
 41. Zielińska M., Sieniawski J. i inni  Wpływ cyrkonu na strukturę amorficznych stopów Cu60ZrxTi40-x INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.4(152) 2006, t.XXVII, s. 791-794
 42. Zielińska M., Sieniawski J., Motyka M. Modyfikacja powierzchniowa odlewów łopatek i segmentów stacjonarnych turbin wykonanych z nadstopu Inconel 713C Publikacje w zwartym recenzowanym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2006
 43. Kubiak K., Sieniawski J. Przetwórstwo metali - Plastyczność a struktura 2006, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 227-254 s.
 44. Filip R., Sieniawski J., Pleszakow E. Formation of surface layers on Ti-6Al-4V titanium alloy by laser alloying SURFACE ENGINEERING, z.1 2006, t.22, s. 53-57
 45. Wierzbińska M., Sieniawski J. Rola czynników geometrycznych mikrostruktury w kształtowaniu odporności na pękanie stopu AlSi5Cu1 ARCHIWUM ODLEWNICTWA, z.19 2006, t.6, s. 399-408
 46. Nowotnik A., Błaż L., Siwecki T., Sieniawski J. Phase transformation during hot deformation of 0,16%C steel ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.2 2006, t.51, s. 187-192
 47. Ziaja W., Sieniawski J. Tensile deformation behaviour of the titanium alloy with hard elastic coating ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, z.3 2006, t.8, s. 205-208
 48. Warmuzek M., Sieniawski J., Wicher K., Mrówka-Nowotnik G. The study of the distribution of the transition metals and Si during primary precipitation of the intermetallic phases in Al-Mn-Si alloys JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 2006, t.175, s. 421-426
 49. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. Intermetallic phase identification on the cast and heat treated 6082 aluminium alloy ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.4 2006, t.51, s. 599-603
 50. Nowotnik A., Błaż L., Sieniawski J. Polska Metalurgia w latach 2002-2006 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, 741-746 s.
 51. Sieniawski J., Motyka M., Kubiak K. Polska Metalurgia w latach 2002-2006 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, 735-740 s.
 52. Romanowska J., Wnuk G. Polska Metalurgia w latach 2002-2006 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, 65-68 s.
 53. Kubiak K i inni Kinetyka procesu rekrystalizacji dwufazowego stopu tytanu TI-6Al-4V odkształcanego sekwencyjnie na gorąco Zrealizowany projekt badawczy własny 2006
 54. Mrówka-Nowotnik G. i inni Właściwości mechaniczne stopów aluminium 6xxx w aspekcie modyfikacji ich mikrostruktury Zrealizowany projekt badawczy własny 2006
 55. Filip R. i inni Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V konstytuowanej stopowaniem laserowym Zrealizowany projekt badawczy własny 2006
 56. Filip R. Alloying of surface layer of the Ti-6Al-4V titanium alloy through the laser treatment JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, z.1-2 2006, t.15, s. 174-180
 57. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. Tensile properties and fracture toughness of heat treated 6082 alloy JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, z.1-2 2006, t.17, s. 105-108
 58. Romanowska J., Onderka B., Wnuk G., Wypartowicz J. Experimental determination of phase equilibria in the systems As-Ti, As-Zr, As-Cu-Ti and As-Cu-Zr ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.4 2006, t.51, s. 587-592
 59. Romanowska J., Wypartowicz J., Onderka B., Wnuk G. Study on phase relations in high-temperature region of Ti-As, Zr-As and Ti-Cu-As systems Konferencja: E-MRS 2006 - European Materials Research Society - Fall Meeting, Warszawa, 4th-8th September, 2006
 60. Romanowska J., Wnuk G. Study on the Cu-Sn-Bi Konferencja: E-MRS 2006 - European Materials Research Society - Fall Meeting, Warszawa, 4th-8th September, 2006
 61. Filip R. Microstructure and wear properties of laser alloyed Ti-6Al-4V titanium alloy 2007 ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, t.7, z.3, s.12-18
 62. Ziaja W. Simulation of the tensile behaviour of two-phase titanium alloy with diffusion hardened layer 2007, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, t.7, z.3, s.131-136
 63. Kubiak K., Sieniawski J., Kozioł R. The effect of machining conditions on stereological parameters of microstructure of Ti-6Al-5V 5Mo-2Cr-1Fe alloy 2007, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, t.7, z.4, s.44-49
 64. Motyka M. Evaluation of microstructural transformation during superplastic deformation of thermomechanically processed Ti-6Al-4V alloy 2007, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, t.7, z.4, s.95-101
 65. Kubiak K., Motyka M., Sieniawski J., Noworól L. Influence of microstructure and deformation parameters on technological plasticity of Ti-6Al-4V titanium alloy 2007, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXVIII, z.3-4, s.415-418
 66. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Analysis of precipitation strengthening process in 6xxx aluminium alloys 2007, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXVIII, z.3-4, s.449-454
 67. Filip R. Modification of surface layer of titanium alloy by laser alloying 2007, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXVIII, z.3-4, s.631-634
 68. Wierzbińska M., Sieniawski J. New quality assessment criterion of AlSi5Cu1 alloy 2007, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, t.7, z.3, s.217-222
 69. Ziaja W. Finite element modelling of deformation behaviour of two-phase titanium alloy 2007, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.31, z.2, s.55-68
 70. Kubiak K. Deformation behaviour and properties of selected metallic materials 2007, Politechnika Śląska, 191-216 s.
 71. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M. Analysis of intermetallic particles in AlSi1MgMn aluminium alloy 2007, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.20, z.1-2, s.155-158
 72. Nowotnik A., Sieniawski J., Wierzbińska M. Austenite decomposition in carbon steel under dynamic deformation conditions 2007, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.20, z.1-2, s.267-270
 73. Romanowska J., Wnuk G., Vassilev G. Bismuth activity measurements and thermodynamics re-optimization of the Ni-Bi system 2007, ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE, t.98, z.6, s.468-475
 74. Sieniawski J., Stawiarski A., Żurek Z., Łatka D. Badanie zachowania się powłoki metalicznej na stopach tytanu w czasie wysokotemperaturowego utleniania 2007, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.11s, z.A, s.98-102
 75. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M. Intermetallic phase particless in 6082 aluminium alloy 2007, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.28, z.2, s.69-76
 76. Sieniawski J., Onyszko A., Kapusta C. EXAFS study of iron nanoparticles with oxide shell 2007, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.28, z.10, s.597-600
 77. Zielińska M., Sieniawski J., Poręba M. Microstructure and mechanical properties of high temperature creep resisting superalloy Rene 77 modified CoAl2O4 2007, ARCHIVES OF
 78. Nowotnik A., Sartowska B., Piekoszewski J., Stanisławski J., Nowicki L., Ratajczak R., Szymczyk W., Senatorski J., Kopcewicz M. Phase composition and properties of unalloyed steels' surfaces modified by intense plasma pulses with various reactive gas fluencies 2007, PLASMA PROCESSES AND POLYMERS, z.4, s.5314-5318
 79. Nowotnik A., Sartowska B., Walis L., Piekoszewski J., Stanisławski J., Barlak M., Senatorski J., Kopcewicz M. Formation of a surface layer with improved tribological properties on unalloyed steels using intense plasma pulses Konferencja: 5th Decennial International Conference on Solidification Processing, Sheffield July 2007
 80. Nowotnik A., Mrówka-Nowotnik G. The effect of deformation parameters on flow stress value and activation energy of low carbon steel Konferencja: 10 th European Mechanics of Materials Conference (EMMC10) - Kazimierz Dolny 11-14 czerwiec 2007
 81. Zielińska M, Poręba M., Sieniawski J. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne żarowytrzymałego nadstopu niklu Rene 77 modyfikowanego CoAl2O4 Konferencja: XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków Krynica 25-28 IX 2007
 82. Onyszko A., Kapusta C., Sieniawski J. Badanie nanocząstek żelaza utlenianych powierzchniowo metodą EXAFS Konferencja: XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków Krynica 25-28 IX 2007
 83. Kubiak K., Sieniawski J., Motyka M. Characteristic features of hot deformation of two-phase titanium alloys 2007, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 905-908 s.
 84. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J. Microstructural transformation of beta-solution treated and forged Ti-6Al-4V alloy during superplastic deformation 2007, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1009-1012 s.
 85. Ziaja W., Sieniawski J., Filip R. Tensile deformation behaviour of the titanium alloy with hard elastic coating 2007, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1707-1710 s.
 86. Filip R., Sieniawski J., Ziaja W. Effect of laser carbonizing on microstructure and wear properties of Ti-6Al-4V titanium alloy 2007, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1711-1714 s.
 87. Romanowska J., Wierzbińska M., Mrówka-Nowotnik G. Intermetallic phase identification in the cast AlSi5Cu2Mg aluminium alloy in the T6 state Konferencja: E-MRS 2007 - European Materials Research Society - Fall Meeting, Warszawa, 17th-21st September, 2007
 88. Zielińska M. Modyfikacja nadstopów Rene77 i MAR-M509 przeznaczonych na elementy turbiny gazowej oraz jej wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2008
 89. Nowotnik A. Mechanical and structural aspects of high temperature deformation in Ni alloy 2008, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.26, z.2, s.143-146
 90. Filip R. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości warstwy wiezchniej stopu T-6Al-4V przetapianiem laserowym 2008, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXIX, z.6, s.564 - 567
 91. Poręba M., Kubiak K., Ziaja W. Mikrostuktura i żaroodporność warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu nadstopu Rene 77 w niskoaktywnym procesie CVD 2008, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXIX, z.6, s.753-756
 92. Ziaja W. Analysis of the effect of hardened surface layer on the crack driving force in bending of titanium alloy 2008, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXIX, z.6, s.835-838
 93. Poręba M., Sieniawski J. i inni Kształtowanie mikrostruktury warstwy aluminidkowej na nadstopach niklu w niskoaktywnym procesie CVD 2008, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXIX, z.6, s.749-752
 94. Sieniawski J. i inni Powłoki metaliczne na stopach tytanu 2008, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXIX, z.6, s.650-652
 95. Sieniawski J., Cyunczyk A. Struktura ciał stałych 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-196 s.
 96. Zielińska M., Sieniawski J., Wierzbińska M. Effect of Modification on Microstructure and Mechanical Properties of Cobalt Casting Superalloy 2008, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.53, z.3, s.887-893
 97. Romanowska J., Wnuk G. Experimental Study on Thermodynamics of the Cu-Ni-Sn-Zn System 2008, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.53, z.4, s.1107-1110
 98. Romanowska J. Numerical Approach to Precipitate Growth and Dissolution Calculation 2008, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.53, z.4, s.1127-1131
 99. Mrówka-Nowotnik G. The effect of intermetallics on the fracture mechanism in AlSi1MgMn alloy 2008, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.30, z.1, s.35-42
 100. Mrówka-Nowotnik G. Damage mechanism in AlSi1MgMn alloy 2008, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.29, z.2, s.93-96
 101. Wierzbińska M., Mrówka-Nowotnik G. Identification of phase composition of AlSi5Cu2Mg aluminium alloy in T6 condition 2008, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.30, z.2, s.85-88
 102. Nowotnik A. Effect of high temperature deformation on the structure of Ni based superalloy 2008, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.27, z.2, s.115-122
 103. Filip R. Laser nitriding of the surface layer of Ti6Al4V titanium alloy 2008, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.30, z.1, s.25-28
 104. Zielińska M., Sieniawski J., Wierzbińska M. Wpływ mikrostruktury odlewów z nadstopu MAR-M509 na właściwości mechaniczne wyznaczone w próbie przyspieszonego pełzania Konferencja: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica 23-26.IX.2008
 105. Onyszko A., Kubiak K. Wytwarzanie z nadstopów niklu monokrystalicznych elementów części gorącej silników lotniczych Konferencja: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica 23-26.IX.2008
 106. Sieniawski J., Stawiarski A., Żurek Z., Szkliniarz W. Badanie wysokotemperaturowego utleniania aluminizowanych stopów tytanu 2008, CZASOPISMO TECHNICZNE, t.105, z.13, s.133-142
 107. Nowotnik A., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Discontinous transformation in the steel under hot deformation conditions 2008, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, t.32, z.1,2, s.111+127
 108. Filip R. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania laserowego 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-104 s.
 109. Zielińska M., Sieniawski J. Surface modification and its influence on the microstructure and creep resistance of nickel based superalloy Rene 77 Konferencja: 3rd International Conference, Supply on the wings, 11-13 November 2008, Frankfurt-Main, Germany
 110. Nowotnik A. The influence of hot-deformation parameters on the mechanical properties and precipitation process in nickel based superalloy 2008, MINERALS METALS MATERIALS SOC, 709-717 s.
 111. Motyka M. Charakterystyka rozpadu odkształconej fazy martenzytycznej a'(a'') i jej wpływu na plastyczność na gorąco dwufazowych stopów tytanu Projekty badawcze 2008
 112. Ziaja W. Opracowanie wytycznych technologicznych do wytwarzania nowych rodzajów pokryć na stopach tytanu Projekty badawcze 2008
 113. Wierzbińska M. Zmiany degradacyjne mikrostruktury stopów aluminium stosowanych na elementy silników lotniczych w warunkach długotrwale działających obciążeń cieplnych Projekty badawcze 2008
 114. Kubiak K., Sieniawski J., Motyka M. Characteristic features of hot deformation of two-phase titanium alloys 2008, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 905-908 s.
 115. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J. Microstructural Transformation of beta-solution treated and forged Ti-6Al-4V alloy during superplastic deformation 2008, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1009-1012 s.
 116. Ziaja W., Sieniawski J., Filip R. Tensile deformation behaviour of the titanium alloy with hard elastic coating 2008, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1707-1710 s.
 117. Filip R., Sieniawski J., Ziaja W. Effect of laser carbonizing on microstructure and wear properties of Ti-6Al-4V titanium alloy 2008, JAPAN INSTITUTE OF METALS, t.2, 1715-1718 s.
 118. Sieniawski J., Zielińska M. Modyfikacja nadstopów Rene 77 i MAR-M 509 przeznaczonych na elementy turbiny gazowej oraz jej wpływ na makro i mikrostrukturę i właściwości mechaniczne Projekty badawcze 2008
 119. Sieniawski J., Cyunczyk A. Fizykochemia przemian fazowych 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-189 s.
 120. Nowotnik A., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Identifiation of dynamically precipitated phases in hot-working Inconel 718 alloy 2008, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.31, z.2, s.275-280
 121. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M. Morphology prediction of intermetallics formed in 4xxx type of aluminium alloy 2008, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.31, z.2, s.262-268
 122. Mrówka-Nowotnik G. Influence of precipitation strenghtening process on tensile and fracture behaviour of the 6005 and 6082 alloys 2008, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.32, z.4, s.31-50
 123. Nowotnik A. Flow stress value and activation energy of hot deformed Inconel superallloys 2008, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.32, z.4, s.51-62
 124. Motyka M. The effect of initial deformation on hot plasticity of Ti-6Al-4V alloy 2008, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.32, z.4, s.63-73
 125. Sieniawski J. Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji precyzyjnych silnie obciążonych kół zębatych przekładni lotniczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotu Wdrożenie 2008
 126. Nowotnik A., Kubiak K. Wpływ parametrów odkształcenia na procesy wydzieleniowe w nadstopie niklu typu Inconel 2008, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, t.76, z.8, s.432-434

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję