Strona: Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA / Katedra Nauki o Materiałach

Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA

2023-05-18

logo_biale-kadr.jpg

Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA (Aerospace Materials Students’ Association) działa przy Katerze Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej od 2011 roku. Jego celem jest pogłębianie i propagowanie wiedzy z obszaru szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Członkowie Koła mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych poprzez udział w pracach badawczych realizowanych w Katerze Nauki o Materiałach oraz Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego.

Zarząd:

Przewodniczący: Kinga Michna (studentka na kierunku inżynieria materiałowa - studia 2. stopnia)

Zastępca: Mateusz Woźniak (j.w.)

Opiekunowie koła:

Dr inż. Paweł PĘDRAK

Dr inż. Jacek NAWROCKI


Strona koła


STATUT KOŁA NAUKOWEGO

 1. Nazwa Koła: Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA (Aerospace Materials Students’ Association)
 2. Koło działa przy Katerze Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej.
 3. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat:
  • Badań właściwości i charakterystyki materiałów;
  • Technologii wytwarzania materiałów;
  • Metod wytwarzania warstw ochronnych;
  • Zagadnień związanych z analizą konstrukcji elementów w aspekcie doboru materiałów;
  • Zastosowania metod komputerowych w inżynierii materiałowej;
  • Zarządzania jakością w technologiach materiałowych oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.
 4. Powyższe cele Koło realizuje poprzez:
  • prowadzenie działalności w zakresie:
   • Opracowywania metod badań materiałów;
   • Poszerzania wiedzy z zakresu charakterystyki materiałów;
   • Technologii wytwarzania materiałów oraz powłok stosowanych w przemyśle lotniczym;
   • Projektowania i opracowania elementów stosowanych w przemyśle;
  • udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katerze Materiałoznawstwa oraz Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego;
  • organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z zakresem działalności Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
 5. Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Rzeszowskiej zainteresowany prowadzoną problematyką oraz działalnością.
 6. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Politechniki Rzeszowskiej lub nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Koła.
 7. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji zarządu Koła.
 8. Członkostwo ustaje na skutek:
  • wykluczenia dokonanego za zgodą opiekuna naukowego w drodze uchwały walnego zebrania, podjętej na wniosek zarządu w przypadku postępowania sprzecznego ze statutem koła, statutem Politechniki Rzeszowskiej oraz innymi przepisami prawa lub nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Rzeszowskiej;
  • wykreślenia dokonanego przez zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta Politechniki Rzeszowskiej lub na wniosek samego członka.
 9. Członek Koła ma prawo:
  • czynnego udziału w pracach Koła;
  • korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której działa Koło;
  • udziału w walnym zebraniu;
  • do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 10. Członek Koła ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień statutu Koła oraz uchwał jego organów;
  • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
 11. Organami Koła są:
  • walne zebranie członków;
  • zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza pełniącego również funkcję skarbnika;
  • opiekun naukowy.
 12. Do kompetencji walnego zebrania należy:
  • określenie kierunków pracy Koła;
  • wybór oraz wcześniejsze odwołanie zarządu za zgodą opiekuna naukowego;
  • zatwierdzenie wystąpień zarządu do władz Uczelni lub organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów i doktorantów Uczelni.
 13. Do kompetencji zarządu należy:
  • reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni;
  • organizowanie i kierowanie pracą Koła;
  • wykonywanie uchwał walnego zebrania.
 14. Zarząd jest wybierany przez walne zebranie członków na okres l roku akademickiego.
 15. Walne zebranie zwołuje zarząd przynajmniej jeden raz w roku. Nadzwyczajne walne zebranie zwołać może również opiekun naukowy na wniosek 10% członków.
 16. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
 17. Do kompetencji opiekuna naukowego Koła należy:
  • zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji;
  • rozstrzyganie sporów członkowskich;
  • reprezentowanie Koła poza Uczelnią;
  • zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.
 18. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem Politechniki Rzeszowskiej, statutem; a także, gdy naruszają powagę oraz interes Uczelni.
 19. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 20. Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze:
  • środków materialnych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu;
  • środków adresowanych na Koło, a przekazanych przez fundatorów na konto Uczelni;
  • środków materialnych wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
 21. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
  • uchwały walnego zebrania;
  • decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni;
  • wykreślenia z rejestru gdy zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z rejestrem Kół;
  • decyzji Rektora na skutek działalności Koła niezgodnej z celem określonym w statucie;
  • uchwały Senatu PRz, na wniosek Rektora, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy prawne, statut Politechniki Rzeszowskiej lub statut.
 22. Statut, ulega zmianie na wniosek zarządu uchwalony przez walne zebranie, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, samorząd oraz zatwierdzony przez Rektora.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję